Salgs- og leveringsbetingelser

Forudsætninger

Nordtronic A/S sælger/leverer varer til virksomheder inden for El branchen. Der kan være tale om lagersalg eller varer som er fremskaffet til køberen fra ind- eller udenlandske leverandører.

1. Anvendelsesgyldighed

Alle leverancer sker i henhold til anførte salgs- og leveringsbestemmelser, medmindre andet er aftalt og udtrykkelig anført til tilbud/ordrebekræftelse.

Tilbud er kun gyldig i 2 uger fra udstedelsesdatoen dvs., at kundens accept skal være Nordtronic A/S i hænde senest 2 uger fra udstedelsesdatoen.

2. Tegninger m.v.

Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer mm. forbliver Nordtronic A/S´ ejendom, og må ikke kopieres eller videregives til tredje part medmindre andet er aftalt. Sådan aftale skal være anført i tilbud/ordrebekræftelse.

3. Levering

Levering sker Ab Nordtronic A/S´ produktionssted i Danmark, eller fra eget lager. Nordtronic A/S forbeholder sig retten til delleveringer.

4. Priser

Alle priser er Ab Nordtronic A/S´ produktionssted i Danmark eller eget lager. Indtræder der i tidsrummet mellem tilbudsgivning og leverancen ændringer i materialepriser, lønninger, told- og afgifter m.m. forbeholder Nordtronic A/S sig retten til dækning af de dokumenterede omkostninger.

5. Betaling

Betalingsbetingelserne er 8 dage netto kontant uden fradrag af nogen art.

Betaler køberen ikke det fulde beløb rettidigt, kan sælgeren fra forfaldsdatoen beregne sig renter på 1,25 %  pr. påbegyndt måned + opkrævningsgebyr på kr. 100,00.

6. Ejendomsforbehold

Nordtronic A/S forbeholder sig retten til det solgte, indtil det fulde beløb er indbetalt med tillæg af påløbne omkostninger og renter.

7. Leveringstid

Såfremt intet andet er anført, sker leveringen hurtigst mulig, Ved anførelse af leveringsuge, er den sidste dag i anførte leveringsuge i ethvert henseende at anse for værende rettidig levering.

Nordtronic A/S kan kræve udskydelse af leveringstids-punktet i følgende tilfælde, hvor køber ønsker ændringer i leverance i forhold til fremsendte ordrebekræftelse ved forsinkelse af leverancen hvor Nordtronic A/S er uden for indflydelse i tilfælde af force majeure, jfr. punkt 14 i tilfælde hvor leverancen må standses eller bliver forsinket ved offentligt pålæg.

8. Forsinkelse

Forsinkes leverancen med mere end 2 uger, er køberen berettiget til at hæve aftalen, hvis køberen forinden har reklameret uden ugrundet ophold efter forsinkelsens indtræden. Gælder forsinkelsen kun en del af leveringen, kan køber alene hæve aftalen for den pågældende del.

Hvis der indtræder forsinkelse i forhold til angivne leveringstidspunkt for skaffeordre, indskrænkes købers beføjelser til sådanne, som Nordtronic A/S kan gøre gældende overfor leverandøren.

Nordtronic A/S har ingen erstatningspligt overfor køber som følge af forsinkelse, medmindre køber kan dokumentere, at forsinkelsen alene skyldes fejl eller forsømmelse fra Nordtronic A/S´ side. I sådanne tilfælde kan køber kun få refunderet, hvad anses for rimelig betaling af dokumenteret tab.

Nordtronic A/S påtager sig herudover ikke yderligere ansvar for det leverede materiel. Køber kan derfor ikke hæve købet, eller påberåbe sig et erstatningskrav. Køber kan heller ikke helt eller delvist tilbageholde et eventuelt skyldigt beløb.

9. Fordringsmora

Hvis køber undlader efter leveringstidspunktet er indtruffet at afhente i forhold til indgåede aftale, er Nordtronic A/S berettiget til at opbevare og forsikre det solgte for købers regning.

Undlader køber efter skriftlig henvendelse fortsat at afhente den bestilte vare, er Nordtronic A/S berettiget til, at videresælge det bestilte bedst muligt for købers regning. I tilfælde af, at salget ikke udligner det beløb som aftalt i henhold til den først indgåede aftale, påføres

denne køber tabet + de omkostninger der har været i forbindelse med salget til anden side.

10. Mangler

Ved levering skal køber straks foretage en undersøgelse af den leverede vare, som ordentlig forretningsbrug kræver.

I tilfælde af mangler og skader som ikke skyldes transportskader, skal køber straks og skriftligt, informere Nordtronic A/S om omfanget.

Indenfor en periode på 12 måneder, regnet fra leveringstidspunktet, er Nordtronic A/S forpligtiget til udbedring/reparation af den leverede vare i henhold til den til enhver tid gældende garantiforpligtigelse. Denne forpligtigelse er kun gældende for varer leveret og produceret af
Nordtronic A/S og dækker samtidig omkostningerne for ny forsendelse til modtager.

Garanti på LED lyskilder produceret af Nordtronic A/S er kun gældende ved brug i armaturer, produceret og leveret af Nordtronic A/S.

Andre omkostninger i forbindelse med leveringen, dvs. arbejdsløn, ventepenge, diæter og arbejdsløn i forbindelse med blotlægning eller fastlægning af problemet er Nordtronic A/S uvedkommende.

Nordtronic A/S er forpligtiget til afhjælpning af fejl/mangler i tilfælde af, at køber kan dokumentere, at opbevaring, anvendelse og installations-forskrifterne som vedlagt er korrekt udført.

Det samme gør sig gældende ved valuta, kursændring med mere end 5 %, hvor prisen alene er afgivet i d. kr.

Opstår der forøgede omkostninger som følge af forstyrrelser eller spærring af transportveje etc. er sælger berettiget til at ændre prisen tilsvarende.

For leveringer hvor der ikke er aftalt pris, gælder priserne som står anført i nettoprislisten udstedt af Nordtronic A/S.

11. Returvarer

Bestilte og leverede varer kan kun returneres ifølge nærmere aftale med Nordtronic A/S.

Ved returnering af bestilte varer, skal der påregnes omkostninger i forbindelse med ekstra håndtering på 20 % af det fakturerede beløb, minimum 149 kr.

Skaffevarer kan ikke returneres.

12. Produktansvar

Køberen skal holde Nordtronic A/S skadesløs i det omfang, hvor køber pålægges et ansvar overfor tredje part, og som ikke er omfattet af vore salgs- og leveringsbestemmelser.

Sælgeren er ikke ansvarlig for skader forvoldt af det solgte produkt.

Nordtronic A/S er ikke ansvarlig for skader forvoldt af den solgte vare på: fast ejendom eller løsøre, som indtræder medens materialet er i køberens besiddelse. Produktet der er fremstillet for køberen, eller på produkter hvor disse indgår, eller for skade på

fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager.

Nordtronic A/S´ erstatningspligt for tingskade kan på intet tidspunkt overstige d.kr. 1 million pr. ordre.

13. Ansvarsbegrænsning

Uanset hvad der foran er anført, og uanset eventuel påvist uagtsomhed, tabt voldgiftsag er Nordtronic A/S på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab eller følgeskader af nogen art, hvad enten ansvaret måtte støttes på
almindelige erstatningsregler eller på andet grundlag. Det skal anføres, at den i pkt. 13 anførte ansvarsbegrænsning også gælder for teksten i pkt. 12.

14. Forcemajeure

Ved indtrædelse af krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb fra anden offentlig myndighed, ildsvåde, strejke, lockout, import- eller eksportforbud, manglende eller mangelfulde leveran-cer fra leverandører, mangel på arbejdskraft, brændstof, drivkraft eller nogen anden årsag som ligger udenfor Nordtronic A/S ´ kontrol, som forhindrer eller forsinker fabrikation og levering af det solgte.

15. Lovvalg / værneting

Eventuelle tvister mellem parterne, afgøres i henhold til dansk ret og med voldgift i henhold til Danske Voldgiftinstituts regler.

Tilmeld nyhedsbrev